Pedagogisch beleid

De basis voor het leveren van kwaliteit binnen het kinderdagverblijf is ons pedagogisch beleidsplan. In dit beleidsplan worden de doelstellingen van ons kinderdagverblijf o.a. duidelijk aan de hand van vier algemene pedagogische basisdoelen. Bij (Villa) Vipkids staat kindgerichtheid en de individuele stimulering van uw kind om zich verder te ontwikkelen centraal. Daarnaast zijn veiligheid en vertrouwen de basis van waaruit deze ontwikkelingsstimulering optimaal mogelijk gemaakt kan worden. (Villa) Vipkids gaat in het pedagogisch beleidsplan uit van vier pedagogische doelen die in de Wet op de Kinderopvang staan beschreven.

Het pedagogisch beleidsplan, protocollen en andere beleidsstukken liggen ter inzage op de locatie.

4 basisdoelen

De volgende vier basisdoelen liggen ten grondslag aan de pedagogische benadering van uw kind:

Het bieden van emotionele veiligheid en vertrouwen;

Het bevorderen van de persoonlijke competenties;

Het bevorderen van de sociale ontwikkeling;

Het overbrengen van waarden en normen.

Veiligheid en vertrouwen

We vinden het erg belangrijk om op de groep een sfeer te creëren van veiligheid en vertrouwen. In de eerste plaats spelen de pedagogisch medewerkers van de groep hierin een belangrijke rol. Uw kind wordt opgevangen door vaste pedagogisch medewerkers. Zo kan uw kind een band met hen aangaan en krijgt het vertrouwen. Als uw kind zich geborgen voelt dan kan het zich pas ontwikkelen.

Als de pedagogisch medewerker ziek of met vakantie is, wordt dit zoveel mogelijk binnen de locatie opgevangen.