Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

De Wet Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling verplicht professionele zorginstanties tot het hebben en volgen van een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Wij hebben ervoor gekozen hiervoor gebruik te maken van de meldcode die is opgesteld door de branchevereniging kinderopvang.

Één op de dertig kinderen in Nederland wordt jaarlijks blootgesteld aan een vorm van kindermishandeling. Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS, Jeugd & Gezin en Justitie, komt naar voren dat professionals die werken met een meldcode, gemiddeld genomen ongeveer drie keer vaker overgaan tot handelen ten opzichte van professionals die geen gebruik maken van een meldcode. Op basis van o.a. deze bevindingen is er in oktober 2011 een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer om het gebruik van een meldcode verplicht te stellen voor professionals die met ouders en kinderen werken. De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft als aansluiting op het wetsvoorstel eind 2011 een meldcode ontwikkeld die speciaal gericht is op de kinderopvang. De wet is inmiddels sinds januari 2012 in werking getreden. Kinderdagverblijf Vipkids heeft de meldcode geïmplementeerd en werkt volgens de nieuwste voorschriften.

De meldcode is een overzichtelijk vijf stappenplan waarin staat beschreven wat een professional het beste kan doen bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode leidt de pedagogisch medewerkers en managers door het proces vanaf het eerste vermoeden tot aan het moment dat hij of zij moet beslissen over het doen van een melding bij het advies en meldpunt kindermishandeling. Uiteraard worden ouders direct betrokken bij de eerste zorg die is ontstaan rondom hun kind.

Een belangrijk verschil met oude protocollen is dat we ook verantwoordelijk zijn voor de genomen stappen en hierop gecontroleerd worden. Dit houdt in dat er gekeken wordt of we werken met de meldcode maar ook dat er gecheckt wordt na een incident of we juist gehandeld hebben. Dit maakt direct een goede dossiervorming van groot belang.

Mocht de situatie te complex zijn en het kind schade oplopen door zijn/haar opvoedsituatie dan zal Vipkids stap 5 van de meldcode hanteren en melding doen bij het Advies en Meldpunt kindermishandeling. Deze organisatie zal de zorg vanaf dat moment overnemen zodat de pedagogisch medewerkers zich voornamelijk kunnen richten op het welbevinden van het kind. Om onze pedagogisch medewerkers te professionaliseren in het signaleren, handelen en communiceren met ouders, is er een training “signaleren en aanpakken Kindermishandeling” gevolgd door alle pedagogisch medewerkers en de leiding. Tijdens de jaarlijkse studiedagen/ werkoverleggen wordt hier ook regelmatig aandacht aan gewijd zodat het geleerde niet wegzakt.

 

Op deze website gebruiken wij cookies, voor meer informatie verwijzen we u naar onze Privacy Statement.